[tab][tytulTaba]Informacje podstawowe[/tytulTaba]

Biegli uprawnieni do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Zamieszczone na stronie internetowej Sadu Okręgowego w Bydgoszczy dane dotyczące biegłych sądowych mają charakter informacyjny, natomiast charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądu lub organów prowadzących postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.

Komunikat dla lekarzy specjalizacji: diabetologii, gastrologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, neurologii, kardiologii, onkologii, pediatrii, psychiatrii, okulistyki, ortopedii, stomatologii oraz chirurgii szczękowej

Ustanowienie biegłego

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133).

Dla dokonania oceny spełnienia przez osobę ubiegającą się o ustanowienie biegłym sądowym przesłanek określonych w § 12 ust. 1 rozporządzenia, celowym jest złożenie przez nią:

 • wniosku skierowanego do Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie, z której kandydat na biegłego wnosi),
 • odpisu dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • oświadczenia o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • informacji z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie czy jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie czy ubiegała się już o funkcję biegłego oraz czy ją pełni (bądź pełnił) przy innym sądzie okręgowym,
 • oświadczenie czy był już powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc,
 • odpisy dyplomów, świadectw itd. potwierdzających posiadanie wykształcenia ogólnego oraz kierunkowego związanego z dziedziną ustanowienia  - lekarz składający wniosek, powinien posiadać I lub II stopień specjalizacji,
 • dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (ogólne i w dziedzinie ustanowienia),
 • zaświadczeń i certyfikatów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu,
 • oświadczenia czy nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz czy uprawnienia zawodowe nie zostały ograniczone bądź zawieszone,
 • zaświadczeń i świadectw ukończenia kursów, szkoleń, uczestnictwa w konferencjach naukowych itp. a więc dokumentów potwierdzających stałe podnoszenie kwalifikacji i aktualizowanie wiedzy,
 • kwestionariusz osobowy kandydata na biegłego (do pobrania),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10zł, od wniosku o ustanowienie biegłym.
 
Opłatę skarbową można uiścić w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2 (kiosk-księgarnia), w kasie Urzędu Miasta  Bydgoszczy lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:

Bank PeKao S.A.
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1, w pkt 53 części I załącznika do   ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.)

Biegłym sądowym może być ustanowiona osoba, która:

 1. Korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Ukończyła 25 lat życia,
 3. Posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności , dla której ma być ustanowiona.
 4. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego.
 5. Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Dokumenty składa się w Oddziale Administracyjnym Sadu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2 pok. 201, tel. 52-32-53-250.

W przypadku, gdy do wniosku załączone są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności.

W zamieszczonej na stronie internetowej naszego sądu liście biegłych sądowych zostały podane dane teleadresowe tylko tych biegłych, którzy przedłożyli stosowne oświadczenie (do pobrania).

do pobrania: kwestionariusz osobowy dla biegłych przedłużających kadencję

Orzeczenia sądowe związane z biegłymi

Wyciąg z wyroku NSA z dnia 04.06.2001 (II SA 1434/00)

Biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, co znaczy, że jego specjalistyczna wiedza w zakresie ustanowienia musi być niepodważalna, a organy wymiary sprawiedliwości, dla których biegły ma sporządzać swoje opinie, muszą mieć absolutne zaufanie do osoby biegłego w zakresie jego wiedzy.

Używanie tytułu biegłego sądowego w innych działaniach (poza opiniami na zlecenie uprawnionych podmiotów), jest bezprawne i dyskredytuje daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje ono rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego.

Instytucja biegłego sądowego jest instytucją prawa sądowego procesowego. Ustanowiona została dla zapewnienia należytego funkcjonowania organów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości i zabezpieczenia warunków prawidłowego wypełniania przez te organy ich ustawowych zadań. Wynika to z przepisów art. 8 i 126 ustawy z dnia 20.06.1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.), art. 278-291 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 193-203 i art. 318 Kodeksu postępowania karnego.

Z przepisów tych wynika, że od biegłego wymagane jest posiadanie nie tylko niekwestionowanej wiedzy i najwyższych kwalifikacji zawodowych (art. 193 § 1 i 2, art. 195 oraz art. 200 § 2 pkt 1 kpk i art. 278 § 1 oraz art. 290-291 kpc), ale także: zaufania publicznego, sumienności i bezstronności (art. 196 § 3 i art. 197 § 1 kpk oraz art. 282 § 1 kpc), a ponadto zaufania sądu do osoby biegłego (art. 198 § 1 kpk i art. 284 kpc).

Jest to oczywiste zważywszy, iż biegły sądowy jest organem pomocniczym sądu w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych, a sporządzona przez niego opinia stanowi dowód w postępowaniu przed sądami oraz innymi władzami i organami wymiaru sprawiedliwości.

Z przytoczonych powyżej względów osoba biegłego sądowego nie może nasuwać jakichkolwiek podejrzeń nierzetelności czy stronniczości, a sporządzona przez niego opinia - braku posiadania wiedzy specjalistycznej na najwyższym zawodowym poziomie.

 

Należy zatem stwierdzić, że zgodnie z § 14 powołanego na wstępie rozporządzenia, ustanowienie biegłym sądowym uprawnia do wydania opinii na zlecenie sądu oraz organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, a wydając opinię, biegły używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu, przy którym został ustanowiony.

W ten sposób jednoznacznie określony został krąg podmiotów, wobec których biegły sporządzając opinię może używać tytułu biegłego sądowego.

Tezę tę podzielił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22.04.1996 r. (sygn. akt II PRN 30/96, OSNAP z 1997 r. z. 2, poz. 28) oraz wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny (np. w orzeczeniu z dnia 20.08.1998 r. - sygn. akt II SA 992/98). Naczelny Sąd Administracyjny w przytoczonym orzeczeniu stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem i jednolitą linią orzecznictwa, biegły sądowy może używać tego tytułu tylko wówczas, gdy sporządza opinie dla określonego w przepisach kręgu podmiotów. Używanie tytułu biegłego sądowego w innych działaniach jest bezprawne i dyskredytuje daną osobę w stopniu pozwalającym uznać, iż nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiązków biegłego (wymóg § 12 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia).

Nadmienić należy, że biegły sądowy przed objęciem funkcji - zgodnie z § 4 rozporządzenia - składa ślubowanie zobowiązujące go do przestrzegania prawa.


Nabór kandydatów na biegłych do MTK

Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi nabór kandydatów na biegłych, którzy po uzyskaniu wpisu na listę biegłych, w zależności od potrzeb, byliby powoływani w konkretnych sprawach prowadzonych przez ten Trybunał.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, jak również formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej Trybunału. [/tab]
[tab][tytulTaba]Nauki medyczne[/tytulTaba]
ALERGOLOGIA
AUDIOLOGIA
ANTROPOLOGIA SĄDOWA, IDENTYFIKACJA CZŁOWIEKA, BADANIA MORFOLOGICZNO-PORÓWNAWCZE WŁOSÓW, BADANIA MIOLOGICZNE, FIZYKOCHEMIA KRYMINALISTYCZNA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA
CHIRURGIA
CHOROBY WEWNĘTRZNE
CHOROBY ZAKAŹNE
DERMATOLOGIA i WENEROLOGIA
DIABETOLOGIA
ENDOKRYNOLOGIA
FONIATRIA
GASTROENTEROLOGIA
GENETYKA
HEMATOLOGIA
HEPATOLOGIA
MEDYCYNA OGÓLNA, ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA
MEDYCYNA PRACY
MEDYCYNA SĄDOWA
MEDYCYNA SPOŁECZNA
MEDYCYNA TRANSPORTU I MEDYCYNA LOTNICZA
NEFROLOGIA
NEUROCHIRURGIA
NEUROLOGIA
OKULISTYKA
ONKOLOGIA
OTOLARYNGOLOGIA
PEDIATRIA
PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO
PNEUMONOLOGIA, PULMONOLOGIA, CHOROBY PŁUC
PSYCHIATRIA I SEKSUOLOGIA
REHABILITACJA
REUMATOLOGIA
TRAUMATOLOGIA
TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA
WETERYNARIA[/tab]


[tab][tytulTaba]Inne dziedziny[/tytulTaba]
Analiza kryminalna, odzyskiwanie i odczyt danych z cyfrowych nośników informacji
Archeologia sądowa
Badanie dokumentów i pisma (grafologia)
Badania fotograficzne i badania zapisów wizyjnych
Badania fonoskopijne
Badanie śladów lokomocji (traseologia) i odcisków na twardym podłożu (mechanoskopia), badania fizyko-chemiczne
Badanie śladów zapachowych ludzi (osmologia)
Badanie układu linii papilarnych (daktyloskopia)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Bronioznawstwo – balistyka, amunicja i materiały wybuchowe
Budownictwo i szacowanie nieruchomości
Chemia
Dziennikarstwo
Elektryczność, elektrotechnika, elektroenergetyka, energetyka i ciepłownictwo
Fotografia
Futrzarstwo, garbarstwo, kaletnictwo, jakość odzieży,obuwnictwo
Geodezja i kartografia
Geologia inżynierska, hydrogeologia oraz geologia zlożowa
Hodowla zwierząt
Informatyka, oprogramowanie i technika komputerowa
Inżynieria ruchu drogowego
Inżynieria sanitarna
Język migowy
Językoznawstwo
Kolejnictwo
Kominiarstwo
Komunikacja elektroniczna
Kosmetologia
Księgowość i finanse, controling, ekonomia, prawo podatkowe
Leśnictwo, łowiectwo
Maszyny i urządzenia techniczne, sprzęt medyczny
Militaria, ordery i odznaczenia
Ochrona informacji niejawnych
Ochrona środowiska
Ogrodnictwo
Pośrednictwo nieruchomości
Pożarnictwo
Radio, telewizja kablowa i satelitarna, technika nagłośnienia
Rolnictwo, Łąkarstwo, Melioracje wodne
Ruchomości i wyposażenie domowe
Stolarstwo
Sztuka piękna – konserwacja, ocena i wycena dzieł sztuki, zabytkowe instrumenty muzyczne
Techniczne zabezpieczenia obiektów
Technika samochodowa i ruch drogowy
Wynalazczość i patenty
Wypadki podwodne i nawodne, sprzęt nurkowy, szkutnictwo, żegluga, transport wodny
Zamówienia publiczne
Złotnictwo i jubilerstwo
Zagadnienia różne
Logopedia
Pedagogika
Psychologia[/tab]
[tab][tytulTaba]Informacje dla biegłych[/tytulTaba]
Konferencje biegłych sądowych
Studia Podyplomowe dla biegłych i kandydatów na biegłych
Studium z zakresu opiniowania sądowo-psychiatrycznego
XIV Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych
[/tab]