Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85 - 128 Bydgoszcz

telefon - centrala:   52  32-53-100  

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454
                           

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy pracuje  w dni powszednie:
od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30 - 15.30

Interesanci przyjmowani są:

  • w Biurze Obsługi Interesantów:
    w poniedziałki od godz. 7.30 do 18.00
    od wtorku do piątku  w godz. 7.30 -15.30
  • ponadto w ramach dyżurów sekretariaty wydziałów orzeczniczych przyjmują interesantów w poniedziałki w godz. 15.30 - 18.00

Wszelkie pisma i wnioski należy składać wyłącznie w Biurze Podawczym (budynek Sądu przy ul. Wały Jagiellońskie 2 pok. 9D w godz. 7.30 - 15.30).


Biuro Obsługi Interesantów znajduje się na parterze budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy ul.  Wały Jagiellońskie 2
w pokoju nr 6, tel. 52 32-53-193, 52 32-53-173


adres e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl


Do zadań Biuro Obsługi Interesantów należy:

a) udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych,
b) kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie sprawy w Biurze nie będzie możliwe,
c) udzielanie pomocy podczas pobytu w Sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, a w miarę możliwości odprowadzenie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
d) udostępnianie informacji o biegłych sądowych, lekarzach sądowych, mediatorach, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę,
e) udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism,
f) informowanie o strukturze organizacyjnej Sądu, jego właściwości oraz lokalizacji poszczególnych wydziałów, numerach telefonów, godzinach urzędowania oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw,
g) udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji

w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem,


W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów szczególnych umożliwiających wnoszenie pism procesowych, wniosków i innych oświadczeń składanych w toczących się postępowaniach sądowych na elektronicznych nośnikach informatycznych ( za wyjątkiem Elektronicznego Postępowania Upominawczego -e-Sądu-Sąd Rejonowy w Lublinie).


Wszelkie pisma procesowe winny być składane bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub bezpośrednio w Sądzie, tak, aby zawierały własnoręczny podpis nadawcy.
Wobec powyższego pisma procesowe przesłane drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadawany bieg.


Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków :

wtorek w godz. 12.00-14.00 – w sprawach cywilnych
czwartek w godz. 12.00-14.00 – w sprawach karnych

po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem tel. 52 32-53-104Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ul. Wały Jagiellońskie 2 pok. 9 (parter) tel. 52 32 53 174

Interesanci przyjmowani są:

poniedziałek 8.00 - 18.00
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy znajduje się w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 2, pok. 15 (parter) i czynna jest w dniach urzędowania sądu w godzinach:
    dla wpłat    -   9.00 - 14.30
    zakup opłaty sądowej    -   7.30 - 15.30