DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 
 
Kd-1101-98/18                                                                          Bydgoszcz, dnia 10 maja 2018 r.
 
 
 
Sygnatura konkursu: Kd-1101-98/18
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na jedno wolne stanowisko urzędnicze- stażysta w wydziale orzeczniczym
Sądu Rejonowego w Tucholi
(umowa na zastępstwo)

 

 

I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku stażysty :

 

 1. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
 2. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 3. obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand;
 4. przygotowywanie korespondencji;
 5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

 

II.  Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy :

 

 1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
 6. minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;
 7. zdolności analityczne;
 8. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 9. umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy oraz zarządzania czasem;
 10. wysoka kultura osobista;
 11. samodzielność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność oraz odporność na stres;
 12. umiejętność pracy w zespole.

 

            Mile widziani kandydaci posiadający wykształcenie wyższe.

 

 III.  Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

 1. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,                       z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-98/18), wraz z listem motywacyjnym;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz braku prowadzonego  przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego i dalszych procedur rekrutacyjnych;
 6. oświadczenie o stanie zdrowia;
 7. dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie;
 8. mile widziane referencje.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

           I. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
          II. Praktyczny sprawdzian umiejętności:
            - sporządzenie pisma urzędowego,
            - rozwiązanie testu składającego się z 10 pytań,
            - sprawdzenie umiejętności pisania tekstu w pliku tekstowym Microsoft Word.
         III. Rozmowa kwalifikacyjna.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i stronie Sądu Rejonowego w Tucholi (BIP).         

      

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 18 maja 2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd - 1101- 98/18 - decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje:

 – Oddział Kadr SO w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113,   
– Samodzielna Sekcja Administracyjna SR w Tucholi- nr.tel./fax (52) 33-60-409.                                                

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.        ZASTĘPCA DYREKTORA
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY

/-/Szymon Kosmalski