DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 2          85-128 Bydgoszcz

 

 

   Bydgoszcz, dnia 9 listopada  2018 r.

 

 

Sygnatura konkursu: Kd-1101-392/18
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na 1 wolne stanowisko księgowego w Oddziale Finansowym
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z miejscem wykonywania pracy w Sądzie Rejonowym w Tucholi
(umowa na zastępstwo)

 

I. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 

 1. prowadzenie ewidencji analitycznej rachunków;
 2. przeprowadzanie kontroli formalno – rachunkowej dokumentów księgowych;
 3. księgowanie dokumentów;
 4. przygotowywanie przelewów bankowych lub przekazów pocztowych;
 5. sprawdzanie raportów kasowych;
 6. przygotowywanie sprawozdań i deklaracji podatkowych.

 

II.  Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 

 1. dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,
 2. pełna zdolność do czynności  prawnych i nieposzlakowana opinia,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 4. niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz brak prowadzonego postępowania o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwa skarbowe,                                        
 5. samodzielność oraz zdolność analitycznego myślenia,
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy,
 7. mile widziane doświadczenie w pracy w księgowości.
 8. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia.

 

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj),
 2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-392/18), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
 4. życiorys;
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia;
 9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie;
 10. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 11. mile widziane referencje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

      I.    Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
      II.   Test wiedzy.
      III.  Rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 23 listopada 2018 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-392/18 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.