Sąd Okręgowy w Bydgoszczy


ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz

tel.: (+48) 52 32 53 100

e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl

NIP: 953-11-00-905
REGON: 000321454

Biuro Obsługi Interesantów- BOI - kliknij więcej
Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego - kliknij więcej
Kasa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - kliknij więcej

specjalista w zakresie psychologii, specjalista w zakresie pedagogiki - Kd-1101-7/18

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrani kandydaci 1. Ewa Hałas, Szubin
2. Agnieszka Remiszewicz, Bydgoszcz

uzasadnienie wyboru Komisja Konkursowa postanowiła przedstawić Prezesowi Sadu Okręgowego w Bydgoszczy do zatrudnienia:
- na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki (1/2 etatu) Panią Ewę Hałas
- na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii (1/2 etatu) Panią Agnieszkę Remiszewicz

Szczegóły

stanowisko specjalista w zakresie psychologii, specjalista w zakresie pedagogiki - Kd-1101-7/18

miejsce pracy I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

termin składania ofert

miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Biuro Podawcze lub Oddział Kadr pok. 203) lub przesłać pocztą

Treść

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
o przeprowadzeniu konkursu na
jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii (1/2 etatu) oraz jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki (1/2 etatu) w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 16 stycznia 2018 roku ogłasza konkurs na jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii (1/2 etatu) oraz jedno wolne stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki (1/2 etatu) w I Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w  Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy.
Konkurs oznaczony jest sygnaturą: Kd-1101-7/18.

Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko specjalisty w zakresie psychologii

Specjalistą w zakresie psychologii może zostać osoba:

 1. mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. ukończyła studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane
  w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. posiadająca minimum 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 5. mająca nieposzlakowaną opinię;
 6. która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii;

 

Wykaz niezbędnych dokumentów:
Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie   studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych
w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
7) oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
9) do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki:

 

Specjalistą w zakresie pedagogiki może zostać osoba:

1) mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
3) ukończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu pedagogiki uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz która posiada co najmniej 3-letni staż pracy
w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letni staż pracy w szkole, przedszkolu lub w placówce oświatowo-wychowawczej;
4) mająca nieposzlakowaną opinię;
5) która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
7) której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii;

Wykaz niezbędnych dokumentów:
Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;
2) życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
3) oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie   studiów wyższych z zakresu pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu pedagogiki uznanych
w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letni staż pracy w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowo-wychowawczej;
5) oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
7) oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
8) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku specjalisty w zakresie psychologii występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
9) do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Miejsce i termin składania ofert oraz kryteria oceny: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy ulicy Wały Jagiellońskie 2 (Biuro Podawcze lub Oddział Kadr pok. 203) lub przesłać pocztą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018 roku w kopercie opisanej w następujący sposób:

 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Oddział Kadr
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz
dot. konkursu o sygnaturze:
Kd-1101-7/18.

Uprzejmie proszę o zaznaczenie stanowiska na które składane są dokumenty rekrutacyjne.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Sądu tj. 16 lutego 2018 roku.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania
  wymogów formalnych – 20 lutego 2018 roku;
 • etap drugi – praca pisemna – 27 lutego 2018 roku;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna – 27 lutego 2018 roku;

 

Inne informacje:

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz ich terminy zostaną każdorazowo umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej Sądu www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl
Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego
w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej Sądu www.bip.bydgoszcz.so.gov.pl  

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane w drodze konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 


WICEPREZES
Sądu Okręgowego
SSO Maria Leszczyńska

 

 

________________________________________________________________________

Do zapoznania się:

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1418).

-  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367).

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS. z 2016 r. poz. 76)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij